Oferty pracy
Klauzula informacyjna dla kandydata

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w procesach rekrutacyjnych (praca, staż i praktyki) realizowanych w Stal-Produkt  Sp. z o.o.

1. ADMINISTRATOR 

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest: Stal-Produkt Sp. z o.o.

2. CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu Pani/Pana uczestnictwa w realizowanym w Stal-Produkt Sp. z o.o. procesie rekrutacyjnym oraz w celu oceny Pani/Pana kwalifikacji zawodowych, aby wybrać odpowiednią osobę na dane stanowisko.

Pani/ Pana dane osobowe będziemy przetwarzać na podstawie: 

  • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO* – dane niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy;
  • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO* – dane niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, w zakresie danych osobowych wskazanych w art. 221 §1 Kodeksu pracy (w przypadku rekrutacji o pracę);
  • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO* – zgoda na przetwarzanie danych innych niż wskazane w przepisie prawa lub niezbędnych do zawarcia umowy oraz także w kolejnych procesach rekrutacyjnych, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę;

4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie dostawca systemu informatycznego, poprzez który to system przesyła Pan/Pani swoją aplikację do Stal-Produkt Sp. z o.o.

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/ Pana dane osobowe przechowywane będą do 1 lat od daty przesłania aplikacji w ramach danego procesu rekrutacyjnego.  

W przypadku wyrażonej przez Panią/ Pana zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/ Pana dane będą wykorzystywane do czasu wycofania przez Panią/ Pana zgody, ale nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od daty przesłania aplikacji. Okres ten może być wydłużony o okres konieczny do zakończenia postępowania rekrutacyjnego, w przypadku rozpoczęcia procesu naboru na stanowisko odpowiadające Pani/ Pana kwalifikacjom.

6. PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PANI/ PANA DANYCH OSOBOWYCH

Przysługują Pani/ Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; zgodę można cofnąć listownie na adres Stal-Produkt Sp. z o.o., ul Przemysłowa 7, 42-300 Myszków, mail kadry@stalprodukt.info
  • prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 
  • prawo do usunięcia danych;
  • prawo do przenoszenia danych;
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres UODO Warszawa (00-193), ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/ Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/ Pana dotyczących, narusza przepisy RODO. 

7. INFORMACJE O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych, do których przetwarzania jesteśmy uprawnieni zgodnie z art. 6 lit. b) i c) RODO* jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesach rekrutacyjnych. Podanie danych osobowych w szerszym zakresie jest dobrowolne.

* RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE